AWS Classic Load Balancer vs Application Load Balancer

Elastic Load Balancing hỗ trợ 02 loại cân bằng tải là Classic Load Balancer và Application Load Balancer. Sau đây là một số điểm khác biệt giữa 02 loại này:

Ứng dụng:

  • Classic Load Balancer là dịch vụ lý tưởng cho các dạng cân bằng tải đơn giản cho các traffic chạy qua EC2 instance.
  • Application Load Balancer là dịch vụ phù hợp cho các kiến trúc microservices, container, trong đó cần thiết phải định tuyến traffic qua nhiều service hoặc nhiều port trên cùng một EC2 instance.

Giao thức hỗ trợ

  • Classic Load Balancer hoạt động tại lớp 4, hỗ trợ các giao thức HTTP, HTTPS, TCP, SSL.
  • ALB hoạt động tại lớp 7 và hỗ trợ nhiều giao thức khác như HTTP, HTTPS, HTTP/2, WebSockets.

Hỗ trợ EC2

  • Classic Load Balancer hỗ trợ cả EC2-Classic và EC2-VPC
  • Application Load Balancer chỉ hỗ trợ EC2-VPC

Idle Connection Timeout

Là tính năng cho phép xác định thời gian timeout ELB sử dụng để đóng connection nếu không có data phản hồi.

Cả Application Load Balancer và Classic Load Balancer đều hỗ trợ tính năng này.

Cross Zone Load Balance

Tính năng này cho phép phân phối các request trên các AZ khác nhau.

Cả Application Load Balancer và Classic Load Balancer đều hỗ trợ tính năng này. Tuy nhiên ALB mặc định có sẵn, còn Elastic Load Balancer phải kích hoạt tính năng này.

Health check

Application Load Balancer và Classic Load Balancer đều hỗ trợ tính năng này để xác định instance đang Healthy hay UnHealthy

CloudWatch Metrics

Application Load Balancer và Classic Load Balancer đều hỗ trợ tính năng này để theo dõi các thông số hoạt động của cân bằng tải.

SSL Termination

Cả Application Load Balancer và Classic Load Balancer đều hỗ trợ tính năng này. Theo đó request sẽ được giải mã trước khi chuyển về các node để giảm tải

Back-end Server Authentication

Chỉ Classic Load Balancer hỗ trợ tính năng này

Access Logs

Tính năng này cho phép lưu giữ thông tin logs khi có request kết nối qua cân bằng tải.

Cả Application Load Balancer và Classic Load Balancer đều hỗ trợ tính năng này.

Stick Sessions (Cookies)

Tính năng stick sessions cho phép giữ session giữa user và các instance để đảm bảo các request từ user đều truy cập đến instance cụ thể nào đó.

  • Cả Classic Load Balancer và Applocation Load Balancer đều hỗ trợ tính năng Stick Sessions.
What is Session Stickiness | Pros and Cons of Using Session ...

Host-based Routing & Path-based Routing

  • Host-based Routing: là tính năng cho phép forward các request đến nhiều target group khác nhau dựa trên trường hostname trên Header.
  • Path-based Routing: là tính năng cho phép forward các request đến target group dựa trên đường dẫn trong link

Chỉ ALB hỗ trợ tính năng này

Move to the Next Level of Load Balancing on AWS | cloudonaut

IPv6 trên VPC

Chỉ ALB hỗ trợ IPv6

Tính năng WAF

Chỉ ALB hỗ trợ WAF

Tham khảo

https://dev.to/garyker/aws-classic-load-balancer-vs-application-load-balancer-12m0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *