Các khái niệm cơ bản trong Azure

Azure PowerShell

Là tập các lệnh cmd để quản lý tài nguyên Azure trực tiếp từ các dòng lệnh của PowerShell.

Azure PowerShell được thiết kế đơn giản, nhưng cung cấp các chức năng mạnh mẽ cho việc tự động hóa. Được viết bằng .NET Standard, Azure Power làm việc với PowerShell 5.1 trên Windows và 6.x trên tất cả các nền tảng.

Azure RBAC

Khi các doanh nghiệp cân nhắc việc sử dụng Public Cloud, họ sẽ quan tâm đến 02 vấn đề:

  • Đảm bảo khi ai đó nghỉ làm việc, quyền truy cập của họ sẽ bị xóa bỏ
  • Tạo cân bằng giữa việc tự chủ và quản lý tập trung

Azure AD và RBAC giúp đơn giản hóa việc bạn thực hiện mục tiêu đó.

Hình vẽ trên mối quan hệ giữa một subscription administrator cơ bản, RBAC roleAzure AD administrator. Các role gán ở mức cao được thừa kế bởi các cấp con như service instance.

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/decision-guides/subscriptions/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *