Các lệnh thông dụng Docker

Tham số trong Docker

  • -p: sử dụng để mô tả process docker hoặc port ánh xa từ container vào host
  • -d: mô tả daemon
  • -m: sử dụng để mô tả tên phân vùng mount
  • -n: sử dụng chỉ network
  • -u: sử dụng chỉ user đăng nhập
  • -v: chỉ phân vùng ổ đĩa
  • -it: interactive mode
  • -w: working directory
sudo docker run –p 8080:80 –d nginx 

Mô tả process chạy cổng 8080 và daemon nginx

sudo docker run –d –v /home/demo:/var/jenkins_home –p 8080:8080 –p 50000:50000 jenkins 
  • Mount ổ /home/demo/ và phần vùng /var/jenkins_home

Các lệnh cơ bản

sudo docker info 
docker --version
sudo docker image ls
sudo docker ps -a // liet ke danh sach container
sudo docker stop 672ef770ee4b
sudo docker start 672ef770ee4b
sudo docker logs 672ef770ee4b

Các lệnh hệ thống

sudo docker top ContainerID
sudo docker stats ContainerID
sudo docker kill ContainerID

672ef770ee4b: Container ID của process đang chạy

Hiển thị tham số docker

Cú pháp

docker inspect Container/Image  

Ví dụ

sudo docker inspect jenkins 
sudo docker inspect Jenkins > tmp.txt
docker run -it nginx /bin/bash

# nginx là tên file image

Thao tác với Volume

# Lệnh tạo Volume 

docker volume create --name DataVolume1

Cho phép tạo một volume mà không gắn nó với một container riêng biệt nào. Dùng lệnh này để thêm vào volume tên DataVolume1.

-t sẽ cho ta một terminal trong container, và -i cho phép thao tác trên nó. Option -i thay cho interactive.

# Thêm option cờ –rm tự động xóa container sau khi thoát

 docker run -ti --rm -v DataVolume1:/datavolume1 ubuntu

Để sử dụng volume, ta sẽ tạo một container mới từ Ubuntu image, với cờ --rm cho phép tự động xóa nó khi thoát, -v để cài volume với tên volume, dấu “:” và địa chỉ tuyệt đối nơi volume được lưu trữ trong container. Nếu địa chỉ không tồn tại, lệnh này sẽ tạo ra địa chỉ mới, còn nếu nó tồn tại thì volume sẽ ần những thành phần đã tồn tại trong địa chỉ ấy

# Mount file trong thư mực hiện tại vào Container với quyền read-only

sudo docker run -p 8080:80 -v "$PWD":/usr/share/nginx/html:ro -d nginx

# Xóa volume

docker volume rm DataVolume2

Tham khảo

https://www.tutorialspoint.com/docker/

https://vicloud.vn/community/cach-chia-se-du-lieu-giua-cac-docker-container-516.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *