Are your Kubernetes Clusters Right-sized?

Right-sizing Kubernetes clusters, and overall environments, have become a very pressing topic for organizations across the globe. During the pandemic, many organizations put their foot on the gas regarding digital transformation. Much of this included refactoring their applications to more cloud-native technologies, with Kubernetes adoption skyrocketing during this period.

Read more

Gitops là gì? Tìm hiểu về Gitops và lợi ích của nó

GitOps là một xu hướng gần đây trong lĩnh vực triển khai liên tục. Động lực của nó dựa vào việc đưa các quy trình triển khai gần với các nguyên tắc phát triển phần mềm. Bằng cách tập hợp các quy trình và công cụ được sử dụng bởi các nhà phát triển và nhóm vận hành, nó chắc chắn có thể đưa một tổ chức đến gần hơn với khái niệm DevOps.

Read more

Spinnaker là gì? Tìm hiểu mọi thứ về Spinnaker.

Spinnaker chính là một tool dùng trong công việc deploy ứng dụng lên cloud server (CD) được phát triển bởi Netflix. Spinnaker mạnh ở chỗ nó là một tool multi-cloud continuous delivery platform. Tức là bạn có thể dùng spinnaker để build, deploy lên AWS, Azure, GCE … đủ loại

Read more

Tìm hiểu về SRE? Vai trò của các kỹ sư SRE? Khác biệt giữa SRE và Devops?

DevOps nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách giữa hoạt động phát triển và vận hành bằng cách phối hợp linh hoạt giữa công việc, mục tiêu và ý tưởng ​của 2 nhóm này theo 1 dạng “văn hóa”, SRE đặt nhóm phát triển vào vị trí đứng đầu của toàn bộ việc triển khai này.

Read more