Are your Kubernetes Clusters Right-sized?

Right-sizing Kubernetes clusters, and overall environments, have become a very pressing topic for organizations across the globe. During the pandemic, many organizations put their foot on the gas regarding digital transformation. Much of this included refactoring their applications to more cloud-native technologies, with Kubernetes adoption skyrocketing during this period.

Read more

Ứng dụng Event Driven Design vào thiết kế Microservice

Đối với nhiều ứng dụng, giải pháp quản lý dữ liệu phân tán là sử dụng Event-Driven Architecture. Trong kiến ​​trúc này, một service publish một event khi có gì đó đáng chú ý xảy ra, chẳng hạn như khi cập nhật một business entity. Các microservice khác đăng ký các event đó. Khi microservice nhận được một event, nó có thể cập nhật các business entity của riêng nó.

Read more