So sánh hệ CSDL Elasticsearch vs InfluxDB vs Splunk

  • Elasticsearch là một công cụ tìm kiếm và phân tích dựa trên nền tảng Apache Lucene. Nó cung cấp bộ máy tìm kiếm dạng phân tán có đầy đủ các công cụ với một giao diện web HTTP có hỗ trợ dữ liệu JSON. Elasticsearch được phát triển bằng Java và được phát hành dạng nguồn mở theo giấy phép Apache. Thường hay được sử dụng trong các bài toán về phân tích logs tập trung.

Là một thành phần nằm trong bộ Logstash – Elasticsearch – Kibana

  • InfluxDB là hệ cơ sở dữ liệu dạng chuỗi thời gian, thường hay sử dụng trong các bài toán thu thập thông tin của IoT hoặc Sensor. Cơ sở dữ liệu dạng chuỗi thời gian là CSDL đã tối ưu hóa dạng time-series, đơn giản là các sự kiện được theo dõi, lấy mẫu và tổng hợp theo thời gian. Đây có thể là số liệu máy chủ, giám sát hiệu suất ứng dụng, dữ liệu mạng, dữ liệu cảm biến, sự kiện, nhấp chuột, giao dịch trong một thị trường và nhiều loại dữ liệu phân tích khác.

Là một thành phần nằm trong bộ stack Telegraf – InfluxDB – Grafana

  • Splunk là một phần mềm giám sát an ninh mạng dựa trên sức mạnh của việc phân tích Log.  Thường hay được sử dụng trong các bài toán xử lý và phân tích Big Data.

Chính sách bản quyền: Splunk cung cấp 2 bộ sản phẩm miễn phí và trả phí

  • Sản phẩm trả phí: Có tất cả các chức năng của Splunk, không hạn chế kích thước dữ liệu.
  • Sản phẩm miễn phí: Hạn chế một số chức năng, hạn chế khối lượng dữ liệu mỗi ngày là 500MB. Bao gồm các chức năng: Đánh chỉ mục dữ liệu, tìm kiếm trong thời gian thực, thống kế và kết xuất báo cáo.
NameElasticsearch  XInfluxDB  XSplunk  X
DescriptionA distributed, RESTful modern search and analytics engine based on Apache Lucene DBMS for storing time series, events and metricsAnalytics Platform for Big Data
Primary database modelSearch engineTime Series DBMSSearch engine
Secondary database modelsDocument store
DB-Engines Ranking Trend ChartScore149.69Rank#7  Overall#1  Search enginesScore21.18Rank#30  Overall#1  Time Series DBMSScore88.08Rank#13  Overall#2  Search engines
Websitewww.elastic.co/­elasticsearchwww.influxdata.com/­products/­influxdb-overviewwww.splunk.com
Technical documentationwww.elastic.co/­guide/­en/­elasticsearch/­reference/­current/­index.htmldocs.influxdata.com/­influxdbdocs.splunk.com/­Documentation/­Splunk
DeveloperElasticSplunk Inc.
Initial release201020132003
Current release7.7.0, May 20201.7.10, February 2020
License Open Source Open Source commercial 
Cloud-based only nonono
DBaaS offerings (sponsored links) Elasticsearch Service on Elastic Cloud: Try out the official hosted Elasticsearch and Kibana offering available on AWS, GCP and Azure that’s powered by the creators of Elasticsearch.
Implementation languageJavaGo
Server operating systemsAll OS with a Java VMLinux
OS X 
Linux
OS X
Solaris
Windows
Data schemeschema-free schema-freeyes
Typing yesNumeric data and Stringsyes
XML support nonoyes
Secondary indexesyes noyes
SQL SQL-like query languageSQL-like query languageno 
APIs and other access methodsJava API
RESTful HTTP/JSON API
HTTP API
JSON over UDP
HTTP REST
Supported programming languages.Net
Groovy
Community Contributed Clients
Java
JavaScript
Perl
PHP
Python
Ruby
.Net
Clojure
Erlang
Go
Haskell
Java
JavaScript
JavaScript (Node.js)
Lisp
Perl
PHP
Python
R
Ruby
Rust
Scala
C#
Java
JavaScript
PHP
Python
Ruby
Server-side scripts yesnoyes
Triggersyes noyes
Partitioning methods ShardingSharding Sharding
Replication methods yesselectable replication factor Master-master replication
MapReduce ES-Hadoop Connectornoyes
Consistency concepts Eventual Consistency Eventual Consistency
Foreign keys nonono
Transaction concepts nonono 
Concurrency yesyesyes
Durability yesyesyes
In-memory capabilities Memcached and Redis integrationyes no
User concepts simple rights management via user accountsAccess rights for users

Tham khảo

https://smartfactoryvn.com/technology/internet-of-things/time-series-database-la-gi-va-ung-dung-cua-time-series-database/

https://db-engines.com/en/system/Elasticsearch%3BInfluxDB%3BSplunk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *