Thread và Process. Tìm hiểu về Hyper threading.

Thread nằm trong process, là tập con của process. Trong 1 process có thể có một hoặc nhiều thread.
Thread là đơn vị cơ bản để hệ điều hành quản lý và thực hiện.
Tất cả các thread trong cùng một process sẽ chia sẻ chung vùng nhớ với nhau vì vậy việc giao tiếp giữa các thread khá đơn giản và dễ dàng hơn so với giao tiếp giữa các process.

Read more