Tìm hiểu khác nhau giữa Internet Gateway và NAT Gateway?

Kết nối mạng trong AWS rất phức tạp. Hiểu các khái niệm mạng AWS và cách chúng hoạt động cùng nhau là điều cần thiết để đảm bảo rằng các dịch vụ của bạn được bảo mật và có kết nối internet. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác nhau giữa Internet GW và NAT GW.

Read more