Tìm hiểu về SRE? Vai trò của các kỹ sư SRE? Khác biệt giữa SRE và Devops?

DevOps nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách giữa hoạt động phát triển và vận hành bằng cách phối hợp linh hoạt giữa công việc, mục tiêu và ý tưởng ​của 2 nhóm này theo 1 dạng “văn hóa”, SRE đặt nhóm phát triển vào vị trí đứng đầu của toàn bộ việc triển khai này.

Read more