Tìm hiểu về Amazon EKS. Khác nhau giữa EKS và ECS?

AWS EKS viết tắt của Amazon Elastic Container Service for Kubernetes là dịch vụ K8S của Amazon với tính sẵn sàng và mở rộng cao.

Dịch vụ này bắt đầu có mặt trên AWS từ tháng 6/2018 và được coi là dịch vụ thay thế cho AWS ECS, dịch vụ container của Amazon.

Khác biệt giữa EKS và ECS

  • EKS chỉ có trong AWS trong khi EKS có thể hoạt động trên bất kỳ nhà cung cấp Cloud nào (thậm chí On-Prems).
  • AWS tính phí sử dụng EKS (0.2 usd/h) tại region us-east-1 tương ứng với 144 usd/month. Đối với việc triển khai đơn giản thì sử dụng ECS tiết kiệm chi phí hơn
  • Kubernetes thông dụng hơn do vậy nếu ứng dụng của bạn có kế hoạch triển khai trên các nhà cung cấp dịch vụ Cloud khác, việc lựa chọn sử dụng EKS là bình thường.
  • Kubernetes có nhiều chức năng hơn do vậy với các ứng dụng đơn giản chúng tôi khuyến nghị sử dụng ECS và các ứng dụng phức tạp người dùng nền lựa chọn EKS.

Mô hình kiến trúc EKS

  • Các Control và Worker Node được phân bổ trên 03 VPC để đảm bảo tính dự phòng.

Các bước tạo EKS:

  • Cấp phát EKS cluster
  • Triển khai worker node
  • Kết nối EKS và worker node

Tham khảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *