Tìm hiểu về AWS EC2. Hướng dẫn tạo máy chủ ảo EC2 trên AWS.

EC2 là gì?

EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud) là tài nguyên máy chủ ảo trên môi trường dịch vụ đảm mây của Amazon.

Đối với các Instance là VM được tạo trên AWS hay Azure thì mặc định sử dụng Security Group là lớp bảo vệ ngăn chặn các kết nối Inbound.

AWS NACL vs Security Group - Javatpoint
Mô hình các lớp bảo vệ Instance

VPC: không tính phí trên AWS.

Security group: không tính phí Security group trên AWS.

Tạo EC2 instance

Tao Amazon EC2 Step 3

Tạo Key Pair

Tạo cặp key pair dùng để truy cập vào EC2

Step 1: Launch an Amazon EC2 Instance - AWS Quick Start Guide
Tạo keypair để phục vụ truy cập từ VPS Linux

Tạo kết nối SSH

Mở trình ssh kết nối vào 1 server jump tạo file keygen.pem và kết nối vào máy chủ vừa tạo với ec2-user

$ touch keygen.pem

Copy toàn bộ nội dung trong file keygen vừa tạo được vào file này

$ chmod 400 keygen.pem

$ ssh -i “keygen.pem” ec2-user@ec2-54-251-152-243.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com

Trường hợp sử dụng Putty để truy cập, cần dùng chức năng Conversion của Putty Genkey để chuyển đổi file *.pem sang định dạng có đuối *.pptx tương thích với Putty.

How to use Putty to connect to Alibaba ECS that using SSH key pair ...
Dùng phần mềm Putty Gen để chuyển đổi Private key sang định dạng cho Putty

Tạo Security Group cho Instance

Vào mục [Instance] – click đúp vào instance cần tạo security group, bảng thông số của instance sẽ hiển thị ra như bên dưới. Người dùng có thể view inbound rulesoutbound rules đã được gắn với instance.

Cách 1. Click thông số chi tiết của EC2
How to change the security group of a running AWS instance - Quora
Cách 2: Thay đổi bằng cách lựa chọn Security Group khi chuột phải vào EC2

Tạo rule cho traffic mới (Vd. Http, Https)

New – Descriptions for Security Group Rules | AWS News Blog

Sau khi mở rule, truy cập vào IP Public ~ ec2-54-251-152-243.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com của EC2 sẽ thấy kết quả báo thành công.

Tham khảo:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *