Thiết kế CIDR và VLSM trong AWS

CIDR (Classless Interdomain Routing)

CIDR là một cách gộp các địa chỉ mạng thành 1 mạng mới để khắc phục vấn đề thiếu IP và bảng định tuyến lớn.

Ví dụ: Ta có 8 địa chỉ lớp C : 192.168.48.0/24 -192.168.55.0/24, nếu sử dụng trong bảng định tuyến sẽ phải viết 8 câu lệnh route, nhưng với cách dùng của CIDR, thì 8 địa chỉ có thể được biểu diễn bằng 1 địa chỉ duy nhất 192.168.48.0/21.

VLSM(Variable Lenght Subnet Maks)

VLSM ( Variable Lenght Subnet Maks) là một kỹ thuật mà các quản trị viên sử dụng để chia Subnet  một cách hiệu quả hơn.

Bảng Netmask:

Perfix LenghtDecimal
/24255.255.255.0
/25255.255.255.128
/26255.255.255.192
/27255.255.255.224
/28255.255.255.240
/29255.255.255.248
/30255.255.255.252

Phương pháp chia Subnet

Yêu cầu:

Có thể rõ hơn với ví dụ cho một IP 172.16.0.0/16 với yêu cầu chia đủ cho các mạng con như sau: .

  • Tại site A có 300 host
  • Tại site B có 100 host 
  • Tại site C có 50 host 
  • Tại site D có 5 host

Thiết kế subnet site A

  • Tương ứng với /23. Subnet mask là 255.255.254.0
  • Vậy số subnet được tạo ra là: 2^m = 2^(23-16) = 128

Mạng A1: 10101100.00010000.00000000.00000000 172.16.0.0/23
Mạng A2: 10101100.00010000.00000010.00000000 172.16.2.0/23
Mạng A3: 10101100.00010000.00000100.00000000 172.16.4.0/23

….
Mạng A127: 10101100.00010000.11111100.00000000 172.16.252.0/23
Mạng A128: 10101100.00010000.11111110.00000000 172.16.254.0/23

Thiết kế subnet site B

  • Với dãy mạng tiếp theo (mạng B 100 host) ta sử dụng dãy mạng liền kề A2 172.16.2.0/23 để chia tiếp mạng con.
  • Tương ứng với /30, số subnet là 4

Mạng A21: 10101100.00010000.00000010.00000000 172.16.2.0/25
Mạng A22: 10101100.00010000.00000010.10000000 172.16.2.128/25
Mạng A23: 10101100.00010000.00000011.00000000 172.16.3.0/25
Mạng A24: 10101100.00010000.00000011.10000000 172.16.3.128/25

Tham khảo

https://tuhocnetwork.blogspot.com/2018/01/ip-la-gi-cidr-la-gi-vlsm-la-gi.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *