Tìm hiểu về MQTT và Cloud IoT service

MQTT là giao thức sử dụng trong giao tiếp M2M hoặc IoT. Đây là giao thức gọn nhẹ cho phép gửi và nhận bản tin dưới dạng Publish & Subsriber.

Phù hợp cho các ứng dụng công suất thấp, các kết nối băng thông thấp. Ví dụ sử dụng cho cảm biến kết nối với broker qua vệ tinh, kết nối dial up, các thiết bị nhà thông minh, và các thiết bị nhỏ gọn khác. Giao thức cũng thích hợp cho các ứng dụng mobile và tính nhỏ gọn, tiêu thụ băng thông, công suất thấp. gói tin tối giản tiện dụng để truyền nhiều gói tin đến một hoặc nhiều bên nhận.

Bạn có thể tham khảo demo tại link sau để test thử Subcriber và Publisher sử dụng HiveMQ

http://hivemq.com/demos/websocket-client/

Trong bài viết này mô tả kiến trúc IoT hỗ trợ trên các dịch vụ Public Cloud như AWS, Azure, GCP, Akamai.

AWS IoT

Hình ảnh dưới đây thể hiện kiến trúc của AWS IoT. Thành phần này nhận dữ liệu xuất bản và tập hợp qua MQTT từ IoT hub và stream dữ liệu thông qua Amazon Kinesis và SQS, sau đó lưu trữ S3 Storage hoặc DynamoDB (NoSQL), hoặc Redshift để phục vụ phân tích xử lý và nhận có thông báo khi có sự kiện.

GCP IoT

GCP bắt dữ liệu từ cảm biến được phân phối qua MQTT từ Cloud IoT Core, sau đó xuất bản đến Cloud Pub/Sub để phục vụ phân tích downstream hoặc sử dụng Big Query. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng dashboard tích hợp trong GCP để báo cáo và hiển thị trực quan.

Microsoft Azure Hub

Akamai IoT

Tham khảo

https://blog.naver.com/sehyunfa/221744997598

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *